Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ "Тодор Кирков"
Средно училище в град Ловеч

Училищни документи

Прикачени документи

Заявление за отсъствия на ученик до 15 учебни дни
Заявление от освобождаване от ФВС
Заявление за 1-ви клас прием
Заявление за записване
План-за-дейността-на-ученическия-съвет-2023-2024.pdf
План за защита при бедствия на пребиваващите в СУ "Тодор Кирков"
годишен план 2023-2024.pdf
процедура санкции.pdf
Училищна програма за занимания по интереси
Правила за организиране и провеждане на занимания по интереси
Правилник за дейността на училището
План за действие и финансиране за учебната 2023/2024 година
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ТОДОР КИРКОВ“ град ЛОВЕЧ
Равен достъп
Правила за ползване на ел. дневник.PDF
Въгрешни правила за опазване на МТБ.PDF
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД.PDF
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.PDF
ЕТИЧЕН КОДЕКС.PDF
Заявление__за_успех_по_години_и_хорариум.docx
Заявление_за_издаване_на_дубликат_за_завършено_основно_образование1.docx
заявление_за_издаване_на_дубликат_за_завършено_средно_образование1.docx
ГЦОУД.docx
Форми на обучение в СУ "Тодор Кирков"