Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

Училищни документи

Прикачени документи

Равен достъп
ПЛАН за работа в условията на ковид
ПРАВИЛНИК за дейността.PDF
Стратегия.PDF
Правила за организиране и провеждане на дейностите за занимания по интереси (1).PDF
Училищна програма за занимания по интереси.PDF
Правила за ползване на ел. дневник.PDF
Правилник за вътрешния трудов ред.PDF
Въгрешни правила за опазване на МТБ.PDF
ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГ И БЕДСТВИЯ ЗА УЧЕБНАТА 20212022 ГОДИНА.PDF
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД.PDF
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 20212022 Г..PDF
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.PDF
ЕТИЧЕН КОДЕКС.PDF
Заявление__за_успех_по_години_и_хорариум.docx
Заявление_за_издаване_на_дубликат_за_завършено_основно_образование1.docx
заявление_за_издаване_на_дубликат_за_завършено_средно_образование1.docx
ЗАЯВЛЕНИЕ I-ВИ КЛАС.docx
ГЦОУД.docx
МОЛБА_ДО_КЛАСНИЯ_ЗА_ОТСЪСТВИЕ_НА_УЧЕНИК_ДО_3_ДНИ(4).docx
МОЛБА_ДО_ДИРЕКТОРА_ЗА_ОТСЪСТВИЕ_НА_УЧЕНИК_ДО_7_ДНИ(3).doc
Форми на обучение в СУ "Тодор Кирков"