Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ "Тодор Кирков"
Средно училище в град Ловеч

Визия

Девиз: „Учи ефективно, бъди новатор, за да успееш!“

 СУ „Тодор Кирков” гр.Ловеч ще продължи да се утвърждава  и развива като училище, предоставящо качествено и актуално образование, съобразено с нуждите на обществото и  с възможностите, които предоставя българската образователна политика, съчетани по иновативен начин. Това ще помогне да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.  

СУ „Тодор Кирков” с избора на професия "Охранител" и професия "Електронна търговия" утвърждават училището с позитивен и индивидуален облик. Педагогическият колектив полага усилия тази тенденция  да се запази и в бъдеще, като водещ мотив в стремежа към затвърждаване и надграждане, гарантиращи успешното развитие на училището и повишаване неговия авторитет.