Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ "Тодор Кирков"
Средно училище в град Ловеч

Мисия

СУ „Тодор Кирков“ чрез качествен образователно-възпитателен процес  създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.  

            С реализирането на Стратегията ще се отговори на очакванията на всички участници в образователния процес:

  • учениците – създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие на всеки ученик съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез изграждане на образователното пространство, в което всеки ученик да намери себе си, да почувства и съпреживее ситуация на успех в процеса на своето обучение;
  • родителите – удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното образование;
  • обществото и пазара на труда – изграждане у учениците на социално-значими жизнени ценности, професионално-личностни компетенции, които да отговарят на потребностите на обществото;
  • педагогическите специалисти – формиране у учениците на нагласа за учене през целия живот.