Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

Графици

 

 2021/2022 учебна година

---------------------------------------------------------------------

Дневен работен график на институцията

Седмично разписание втори срок

Седмично разписание на Моника Антонова

Седмично разписание Ния Петрова

График за консултации

Контролни 5 - 12 клас

Контролни 1 - 4 клас

График УЧСД

График за консултиране на родителите и водене на уч. документация

--------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК ЗА ОЛИМПИАДИ ОБЩИНСКИ КРЪГ 

Седмично разписание 1-3 клас 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ IV - XII КЛАС НЯМА ПРОМЯНА В СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС. 

График за консултиране на родителите и воденето на училищната документация през първия учебен срок на 2021-2022 година

График за консултиране на учителите с учениците през първия учебен срок на 2021-2022 година

График на контролните и класните работи за V-XII клас през първия учебен срок на 2021-2022 година

График на контролните работи за II-IV клас през първия учебен срок на 2021-2022 година

График на часовете по спортни дейности за първия учебен срок на 2021-2022 година

График- консултации в ОРЕС

График-ГЦОУД в ОРЕС

Инструктаж ОРЕС

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Седмично разписание ОРЕС

КОВИД