Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

Графици

 

 2023/2024 учебна година

--------------------------------------------------------------------- 

 

 - Седмично разписание

 - График за водене на задължителната документация и консултиране на родители и ученици 

 - График за консултации на учителите с ученици

 - График за контролните работи на учениците 2-4 клас

 - График за контролните работи на учениците 5-12 клас