Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

Твоят час 2017-2018

 

 

 

 Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
  5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
  6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Дейност/Име

Тип занимание

Ръководители

1.       

Аз обичам да чета и пиша

Обучителни затруднения

Цветелина Попова

2.       

Биология и здравно образование

Обучителни затруднения

Надка Кутровска

3.       

Български език и литература – 3 клас

Обучителни затруднения

Теодора Христова

4.       

В света на физиката и астрономията

Занимание по интереси

Цветислава Нейкова

5.       

Да се подготвим за матурата

Обучителни затруднения

Камелия Кенарова

6.       

Да се справим с математиката е забавно

Обучителни затруднения

Маргарита Радкова

7.       

Колективни спортове

Занимание по интереси

Теодора Христова

8.       

Математиката – ленса и интересна

Занимание по интереси

Маргарита Радкова

9.       

Млад творец

Занимание по интереси

Камелия Кенарова

10.   

Музикална работилница

Занимание по интереси

Красимира Петкова

11.   

Опознай Родината и родния край

Занимание по интереси

Таня Тачкова

12.   

Премъдрост, вяра, надежда, любов

Занимание по интереси

Л. Казашки

13.   

Приказен свят

Занимание по интереси

Детелина Карапетрова

14.   

Слово

Занимание по интереси

Ивелина Маркова

15.   

Химия и опазване на околната среда

Обучителни затруднения

Надка Кутровска